Admin 
ข./๒ หมวดค่าตอบแทน


รายละเอียด  
๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยเงินสมนาคุณผู้ทำหน้าที่บริหารในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ A
๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการกำหนดอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทำหน้าที่บริหารในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๓ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสมทบค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ A
ประกาศเรื่องการกำหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๒ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานบริหารจัดการขยะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ. ๒๕๕๑ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๔ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยค่าตอบแทนการตรวจกระดาษคำตอบ พ.ศ. ๒๕๓๙ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยเงินค่าพาหนะเหมาจ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการของงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๒ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าเดินทางพยาน พ.ศ. ๒๕๔๙ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๐ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าสมนาคุณคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยเงินสมนาคุณผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยเงินสมนาคุณผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอาจารย์และประธานสภาข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยเงินสมนาคุณกรรมการที่ทำหน้าที่สอบสวนหรือสอบข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยค่าตอบแทนการสอน พ.ศ. ๒๕๓๔ A
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๖ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนการทำผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทำหน้าที่บริหารในหน่วยงาน พ.ศ.2556 A
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทำหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทำหน้าที่บริหารในหน่วยงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย ทุนสนับสนุนการเขียนตำรา พ.ศ.2539 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยทุนสนับสนุนการเขียนตำรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยทุนสนับสนุนการเขียนตำรา (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2544 A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยทุนสนับสนุนการเขียนตำราและการจัดทำสื่อการสอน พ.ศ.2555 A
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินคุณภาพผลงานตำรา / สื่อการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2555 A
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่มหาวิทยาลัย A

ผู้ดูแลข้อมูล   นางชวนชื่น อ้นจีน และ น.ส.สุภัทร ไพจิตโรจนา