Admin 
ข/๑ หมวดทั่วไป


รายละเอียด  
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการพัสดุเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ A
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ A
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้างและค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงการบริการสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๔ A
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการดำเนินโครงการบริการสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ A
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ A

ผู้ดูแลข้อมูล   นางชวนชื่น อ้นจีน และ น.ส.สุภัทร ไพจิตโรจนา