กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ถือเป็นหลักเกณฑ์สำคัญ ของการปฏิบัติงานราชการ และเป็นเครื่องมือ ช่วยให้เกิด การควบคุมภายในที่ดี ภายในองค์กร ดังนั้น จึงควรมีการจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และค้นหาเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ  ฐานข้อมูลที่ดีจึงควรได้รับการดูแล ให้มีความถูกต้อง และทันสมัยตลอดเวลา
      
         โดยสามารถดาวน์โหลดกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ที่หน้าเว็บไซต์นี้