งานประชุม
          หน้าที่รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมสภามหาวิทยาลัย ประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทต่าง ๆ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานด้านเอกสารข้อมูล และด้านธุรการ ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 5 หมวด คือ
หมวดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
หมวดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
หมวดประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
หมวดการประชุมอื่น ๆ/งานพิเศษ
หมวดบริหารสำนักงาน
ระบบเอกสารงานประชุม
          เป็นระบบที่ใช้เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลที่เกี่ยวกับรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/มติย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/มติย่อ ระเบียบ/ข้อบังคับที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย และคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัย รายนามคณบดี/รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะ/สถาบัน/สำนัก รวมถึงเอกสารการประชุมทางอินเตอร์เน็ต โดยทางฝ่ายผลิตสื่อและเว็บเพจ สถาบันประมวลข้อมูลฯ ได้พัฒนาระบบนี้ให้กับงานประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านนี้โดยตรง และ ระบบนี้สามารถใช้เผยแพร่เอกสารของมหาวิทยาลัยฯ ทางอินเตอร์เน็ตได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ว ซึ่งระบบนี้เป็นระบบฐานข้อมูลที่จะช่วยให้จัดเก็บเอกสารของงานประชุมให้อยู่ในรูปเอกสารอิเล็กโทรนิกส์และเอกสารเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยที่งานประชุมสามารถบริหารจัดการเอกสาร และเผยแพร่ได้ด้วยตนเอง และสามารถที่จะเผยแพร่เอกสารทางอินเตอร์เน็ตได้ทันที สำหรับตัวระบบเองได้ออกแบบให้เฉพาะงานประชุมเท่านั้นที่สามารถจัดการได้ หน่วยงานอื่นไม่สามารถบริหารจัดการได้ เป็นเพียงผู้อ่านเอกสารเท่านั้น ไม่สามารถจัดการและแก้ไขได้อย่างไรก็ตาม ระบบนี้อยู่ในช่วงทดสอบการใช้งาน ถ้าพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งได้ที่ banhdit@tu.ac.th
 
พัฒนาโดย (หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
--------------------------------------------------------------------------
ปรับปรุงข้อมูลโดย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : ๐๒-๖๑๓-๓๐๑๕-๖