ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายจะสำรวจ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล
และนำเผยแพร่เว็ปไซต์ ของมหาวิทยาลัยให้ทุกหน่วยงานสามารถสืบค้น ใช้ประโยชน์ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบต่อไป ในการนี้ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงาน
เพื่อการนี้ขึ้นเรียกว่า "คณะกรรมการ จัดทำฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย" และบัดนี้ การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีรูปแบบการเผยแพร่ ที่เห็นควรแจ้งผู้ให้บริการ
ได้ทราบเบื้องต้น คือ

๑. การแบ่งแยกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

ประเภท ๑ กฎหมายทั่วไป/กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเภท ๒ กฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และระเบียบ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภท ๓ กฎหมายและกฎอื่นที่ควรทราบ

          ทั้งนี้ ในแต่ละประเภทได้แบ่งแยกย่อยออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบดูแลของแต่ละประเภท และหมวดหมู่ดังกล่าวอีกด้วย

 
๒. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ฉบับใดที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการฯ ได้รวมกฎหมายฯ เหล่านี้ไว้เป็นฉบับเดียวกัน โดยจัดทำเป็นเชิงอรรถไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้สะดวกแก่การใช้งานของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการท่านใดประสงค์จะศึกษากฎหมายฯ ฉบับสมบูรณ์ ก็สามารถขอดูได้ที่ห้องข้อมูลข่าวสาร ของมหาวิทยาลัยในวัน และเวลาราชการ
 
          ท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณหน่วยงานและบุคลากร ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่เอื้อเฟื้อ ด้านข้อมูลกฎหมายฯ ต่าง ๆ และสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญ ในการพัฒนารูปแบบ เว็ปไซต์นี้ทั้งหมด และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะมีการพัฒนารูปแบบการนำเสนอสิ่งเหล่านี้ต่อไป อีกในภายหน้า อาทิ การมีระบบสืบค้นข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์รวม ของข้อมูลด้านกฎหมายฯ ของมหาวิทยาลัย และการ อำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด
 
 
คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของมหาวิทยาลัย